Mediaton

Mediators van de Mediatorsvereniging Haaglanden (MVH)

De bij de MVH aangesloten mediators zijn stuk voor stuk bevlogen professionals, die hun sporen in het bemiddelen tussen ruziënde partijen ruimschoots verdiend hebben. Zij houden hun kennis op peil door in de Vereniging cursussen en workshops te volgen, en door in intervisiegroepen met elkaar dilemma’s en lastige zaken (geanonimiseerd) te bespreken. Door de geografische locatie in en rond Den Haag zijn zij altijd in staat hun klanten zonder veel reistijd snel te bereiken, of kunnen klanten zonder veel reistijd naar het kantoor van hun mediator.

Wat is mediation?

Mediation is een laagdrempelige methode om conflicten op te lossen.

Onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige mediator gaan mensen samen (en dus: zélf) op zoek naar een oplossing van wat hen verdeeld houdt. Mediation is geschikt onder allerlei omstandigheden. Dat kunnen kwesties zijn in de familiesfeer; bekend is mediation bij echtscheidingen, maar ook bijvoorbeeld broer-zus conflicten, conflicten in man-vrouw maatschappen, of conflicten bij nalatenschappen. Ook wordt mediation steeds meer ingezet bij arbeidsconflicten, bij kwesties binnen verenigingen of besturen en bij zakelijke conflicten. Een aparte categorie zijn burenruzies; ook daar kan mediation laagdrempelig uitkomst bieden. Relatief nieuw is mediation bij strafzaken en bestuurszaken.

De mediator doet geen uitspraak over de kwesties, en geeft ook geen adviezen over de oplossing. Mediation gaat uit van de autonomie en zelfredzaamheid van de betrokkenen.

Mediation: steeds vaker een goede keuze

Er is de afgelopen jaren een steeds sterkere tendens om conflicten die voorheen via advocaten werden uitgevochten en door rechters werden beslist, zelf op te lossen. De mediator ondersteunt de communicatie tussen de beide betrokkenen, helpt het gesprek weer op gang te brengen, en begeleidt indien nodig een stuk onderhandeling. Daarbij is de mediator neutraal en onafhankelijk.

Conflicten ontstaan vaak door een verstoorde communicatie, een gebrek aan vertrouwen of een opeenstapeling van misverstanden. Zelfs als een van de betrokkenen zo kwaad is dat hij of zij weigert nog langer met de ander te praten, blijkt in de praktijk mediation te werken. De mediator schept de omstandigheden die het voor mensen mogelijk maakt om aan tafel te komen en hun verhaal te doen.

Voordelen van mediation

Het grootste voordeel van mediation is: je sluit af met een opgelost probleem. Zonder dat je daarvoor naar de rechter hoeft. Daarbij is een belangrijk kenmerk de snelheid van handelen. Een mediationtraject kan eigenlijk altijd snel van start gaan en duurt kort, gemiddeld 6 weken. Daarnaast zijn de kosten van mediation relatief laag: je betaalt namelijk samen één mediator, in plaats van ieder een eigen advocaat, en door het voorkómen van een rechtszaak voorkom je ook griffiekosten en andere kosten. Tenslotte blijken oplossingen die via mediation worden bereikt – en die dus door de betrokkenen zelf zijn aangedragen – veel duurzamer en meer acceptabel dan een beslissing ‘van bovenaf’, opgelegd door een rechter of een arbiter.

Overigens mág je altijd alsnog naar de rechter, die mogelijkheid wordt je door mediation dus niet ontnomen. In feite zet je er een schakel tussen, om jezelf en de ander de kans te geven jullie probleem samen op te lossen. En meestal is dat voldoende! Als de mediation naar tevredenheid eindigt, is de gang naar de rechter niet meer nodig. Dat bespaart tijd, geld, en vooral: energie. Die je weer kunt gaan besteden aan leukere dingen.

Een belangrijke eigenschap van mediation is dat de gesprekken plaatsvinden onder geheimhouding. Dat vertrouwelijke karakter zorgt ervoor dat in het gesprek alles besproken kan worden, wat de kans op het vinden van een voor iedereen acceptabele oplossing vergroot.

Wanneer géén mediation?

Er zijn omstandigheden waarvan bekend is dat zij zich minder goed lenen voor mediation. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er al een langdurige juridische strijd tussen de over en weer ingeschakelde advocaten gaande is. Maar ook wanneer er een zeer grote machtsongelijkheid tussen de betrokkenen is, of bij conflicten waarin persoonlijkheidsproblematiek een grote rol speelt (mediators zijn immers geen behandelaren). Ook wanneer een juridische uitspraak (vonnis) over het conflict gewenst is, of wanneer de betrokkenen op geen enkele wijze bereid zijn samen te praten of onderhandelen (ook niet in de vorm van een zogenaamde ‘pendelbemiddeling’ – de mediator loopt dan tussen de betrokkenen heen en weer zonder dat die in één ruimte bij elkaar zitten), is het beter een andere keuze te maken dan mediation. Het komt erop neer, dat de situatie wel zó moet zijn, dat een mediator zijn rol – het professioneel begeleiden van het gesprek – op neutrale en onafhankelijke manier kan uitoefenen, zodanig dat beide kanten daar baat bij kunnen hebben.

De kosten van mediation

Tarieven

Mediation kent geen wettelijk vastgestelde of opgelegde tarieven. De honoraria verschillen per mediator en hangen onder meer samen met het aantal afspraken dat er nodig is. Veel zaken kunnen door de betrokkenen in twee tot vier bijeenkomsten worden opgelost. Betreft de kwestie een echtscheiding en het begeleiden van het maken van een ouderschapsplan, dan kunnen er meer bijeenkomsten nodig zijn.

De kosten van mediation kunnen door de betrokkenen gedeeld worden, bijvoorbeeld: ieder de helft. Men kan ook een andere verdeling afspreken, daar zijn de betrokkenen vrij in. Bij arbeidsmediations is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt. Soms worden daar andere afspraken over gemaakt.  

Als indicatie van het honorarium van de mediator kunt u uitgaan van zo’n € 150,- tot € 250,- per uur, afhankelijk van de ervaring en expertise van de mediator. Een bijeenkomst duurt vaak anderhalf tot twee uur. Tegenover deze kosten staat de besparing van dubbele advocatenkosten en griffiekosten, dan wel het voorduren van het conflict en de kosten (en negatieve energie) die dát met zich meebrengt. Daarnaast is er de korte tijd die gemoeid is met het komen tot een – gezamenlijke – oplossing.

Gesubsidieerde mediation bij echtscheidingen

De overheid vergoedt in sommige gevallen (een deel van) de kosten die u maakt wanneer u een mediator nodig heeft. Dit komt vooral voor bij echtscheidingen. Of u daarvoor in aanmerking komt hangt af van het inkomen van u en uw partner en van het vermogen dat u bezit. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage van € 58,- of € 115,-, afhankelijk van uw inkomen. De mediator verzorgt de aanvraag, de zogeheten ‘toevoeging’ voor u. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u hier veel informatie over.

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, informeer dan bij uw verzekeraar of deze mediation vergoedt.

Neem contact op

Een mediator vinden of lid worden….

Contactformulier

Heb je een vraag, vul dan het formulier in…

Kom kennismaken bij een van onze workshops!

Vul hieronder je mailadres in om een uitnodiging te ontvangen.